Thursday, July 20, 2017

หนังสือ โครงการอบรม เรื่อง “การสร้างและตรวจข้อสอบด้วย Google Form”


ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โรงเรียนวัดสิงห์) ได้จัดทำโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างและตรวจข้อสอบด้วย Google Form” ให้กับอาจารย์ประจำศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรการอบรมจะเป็นกลางระหว่างอาจารย์สอนคหกรรม อาจารย์สอนอุตสาหกรรม อาจารย์สอนเกษตรกรรม และอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของจังหวัดชัยนาท จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ โรงเรียนวัดสิงห์ ทั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านส่งอาจารย์โรงเรียนละ ๒-๓ ท่าน โปรดกรอกข้อมูลแบบตอบรับการอบรมที่ www.watsingschool.ac.th/gftraining ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาในวันอบรม (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรม


ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดชัยนาท                                 โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โทร. ๐ ๕๖๔๖ ๑๖๐๓  โทรสาร.  ๐ ๕๖๔๖ ๑๓๗๒
Website: www.watsingschool.ac.th  E-mail: email@watsingschool.ac.th
เลขาศูนย์่การงานฯ นายชาญยุทธ มีโพธิ์ ๐๙ ๔๕๖ ๒๙ ๒๙๙

No comments:

Post a Comment