Thursday, July 6, 2017

รายนามโรงเรียนที่ได้รับสื่อไปแล้วชัยนาทพิทยาคม
คุรุประชาสรรค์
สรรพยาวิทยา
ชยานุกิจพิทยาคม
บุญนาคพิทยาคม
ห้วยกรดวิทยา
   หันคาพิทยาคม 
   หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดสิงห์
สาครพิทยาคม
ศรีสโมสรวิทยา
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ชัยนาท

No comments:

Post a Comment