Friday, May 6, 2016

แบบประเมินโครงการศึกษาดูงาน

ขอเรียนเชิญคณะครู ที่ศึกษาดูงาน ตอบแบบสอบถาม
เพื่อการสรุปโครงการ และการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของศูนย์ต่อไป

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบสอบถาม

สามารถเปิดด้วย สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ก็ได้ครับ

สามารถเปิดและตอบแบบสอบถามของคุณด้วยการสแกน QR Code จากมือถือ
จากอุปกรณ์ iPhone iPad และ Android โดยการสแกน การอ่าน QR Code 


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่เสียสละเวลาของท่านมาตอบแบบสอบถามนี้
ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศูนย์ของเรา
หากท่านคิดสิ่งใดไว้ เราขอให้ท่านสมหวังดังตั้งใจไว้นะครับ

Saturday, April 30, 2016

กำหนดการ ศึกษาดูงาน

กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี


Friday, April 22, 2016

กรอกรายชื่อครูที่ไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 3 พ.ค. 59ประชาสัมพันธ์ ถึงครูที่ไปศึกษาดูงานในวันที่ 3 พ.ค. 59 กรอกข้อมูลออนไลน์ (รายชื่อผู้ที่ไปดูงาน) ด่วนที่สุด เนื่องด้วย การขออนุญาตเดินทาง จาก สพม.5 


คลิกที่นี่ หรือ ไปยัง ลิงค์ gg.gg/catname

จำนวนโค้วตาตามมติที่ประชุม
            1. ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม                                       จำนวน       6       คน
             2. ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์                                        จำนวน       5       คน
             3. ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม                                        จำนวน       3       คน
             4. ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ชัยนาท 46                     จำนวน      3        คน
             5. ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยาคม                                      จำนวน      3        คน
             6. ครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์                                จำนวน      3        คน
             7. ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม                                        จำนวน       3        คน
             8. ครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์                         จำนวน       3       คน
             9. ครูโรงเรียนวัดสิงห์                                                 จำนวน       9       คน
             10. ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม                                   จำนวน       2       คน
             11. ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม                                    จำนวน       2       คน
             12. ครูโรงเรียนห้วยกรดพิทยาคม                                   จำนวน       3       คน
             13. ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา                                      จำนวน       2       คน
             14. ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์                              จำนวน        3       คน

Monday, April 11, 2016

URL สั้นๆ เรียกง่าย จำง่าย gg.gg/catcnt

URL สั้นๆ เรียกง่าย จำง่ายๆด้วย gg.gg/catcnt

ทักทาย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดชัยนาท

Career and technology center of Chinat. (CATCNT)