บุคลากร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 พ.ย. 60

ประธานศูนย์พัฒนา วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชัยนาทพิทยาคม
คุรุประชา สรรค์
สรรพยาวิทยา
ชยานุกิจพิทยาคม
บุญนาค พิทยาคม
ห้วยกรดวิทยา
หันคาพิทยาคม
หันคาราษฏร์ รังสฤษดิ์
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดสิงห์
สาครพิทยาคม
ศรีสโมสรวิทยา
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ชัยนาทพิทยาคม
       
    นางกาญจนา ศิลกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
     
นายวิเชียร หุ้มไหม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
  นายบุญเหลือ หอม เนียม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
  นางสุธา คงสนุ่น
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์ วัฒนา
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
  นางบุญช่วย พงษ์ทรัพย์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
  นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
       
นางณัฐชา ทองสดายุ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
  นายชำนาญ เข็มเงิน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวพรรณภา โพธิ์ หลำ
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
       
นางอารีรัตน์ แก่นไร่
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
  นายทนงศักดิ์ กลิ่นสี งาม
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
  นางทิพวรรณ ภูสุภา
วิทยฐานะ: ชำนาญ การ
       
นางอรัญญา แก้วเลิศ ประสิทธิ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
  นางสุชิรา บัวคง
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
  นางศิวพร ด้วงช้าง
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
       
นายสุนทร นิโครธา นนท์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
  นางนิตยา เพชรจั่น
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
  ว่าที่ร.ต.ปริญญา ภัทรนานา กุล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
       
นายอุเทน สุขสิงห์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
  นางสาวจินตนา เรือน แป้น
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
  นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
       
นางสาวมุทิตา สำเภา เงิน
วิทยฐานะ: –
  นางสาวกรรธิมา มะยุเรศ
วิทยฐานะ: –
  นางสาวพรพรรณ ยอด เกิด
วิทยฐานะ: –
   

   
 นางสาวสุชาดา คงครอง        

คุรุประชา สรรค์
   


   
    นางชุลีกร ปิ่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4
   


   
5   6   7       
8   9   10       
11   12   13       
14   15   16       
17   18   19

สรรพ ยา
   


   
    นางสาวสิวลี อ่องแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4
   


   
5   6   7       
8   9   10

ชยานุ กิจพิทยาคม
   


   
    นายวีระ ศรีบวรประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4

บุญ นาคพิทยาคม
   


   
    นายประเทือง พุ่มพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4

ห้วยกรด วิทยา
   


   
    นายมานพ พลับเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4

หันคา พิทยาคม
   

   
    นายจำนงค์ ศรีโมรา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   

   
นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก
สอนวิชา การงานอาชีพพื้น ฐาน,เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. เทคโนโลยีการ ผลิตพืช
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
  3   4
   

   
5   6   7


       
8   9   10

หันคาราษฏร์รัง สฤษดิ์
   


   
    นายกฤษณะ มั่งมี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4

อุลิต ไพบูลย์ชนูปถัมภ์
       
    นางเจือจันทร์ คำขาว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สอนวิชา คหกรรม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก คหกรรมศาตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ
   
         
นางสาวชนันธิดา ก้าน ดอกไม้
สอนวิชา คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ปริญญาโท ครุศาตรมหาบัญฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ
   น.ส.พัช ร์รัชฎ์ แสงมณี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สอนธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) 
   นายวุฒิ ภัทร ธนภูมิพานิช
สาขาวิชา เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
กษ .บ. เกษตรศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
         
นายวิบูลย์ ชาวระหาญ
สอนวิชา คอมพิวเตอร์
วุฒิ การศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
  นางสาวชมพูนุช เจริญพง ษานนท์
สอนวิชา คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  7

วัด สิงห์
       
   

นางศรีสถาพร สุพรรณกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รักษาราชการแทนประธานศูนย์ฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

   
       
    นายชาญยุทธ มีโพธิ์
เลขานุการ ศูนย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ
คอมพิวเตอร์
   
   
นายภาคภูิมิ ฉิมพาลี
เกษตร
  นายจำรุญ ปั้นดี
เกษตร
  นายก้องนคร สิงห์คำ
อุตสาหกรรม
   
นางนงลักษณ์ เย็นสุข
คอมพิวเตอร์
  นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด
คหกรรม
  นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์
คอมพิวเตอร์
         
นางสาวสุภัค พันมะลี
การงานฯ และ คอมพิวเตอร์
       

สาคร พิทยาคม
   


   
    นายชินเทศ ยศปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4

ศรีสโมสร วิทยา
   


   
    นายงามพล คำแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4

เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
       
    ครูณปภัช กล้าสาริกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สาขาวิชา เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สส.บ ส่งเสริม การเกษตรศาสตร์บัณทิต
ตำแหน่งครูคศ.3
   
       
ครูณัฐณิชาช์ พุ่มจำปา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สารสนเทศ) วิชาเอก เทคโนโลยี สารสนเทศ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู ค.ศ.1
  นายเสน่ห์ พันธุ์ ดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตำแหน่งครู วิ ทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
  นางปริญาพัชร์ ก่อ พงษ์เสงี่ยม
สอนวิชา คหกรรม
วุฒิ ศษบ.สังคมศึกษา

ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ชัยนาท
   


   
    นางพัชรี สุขสบาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   


   
2   3   4

องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท
   


   
    นายศักดิ์ขริน เพชรจั่น
หัวหน้ากลุ่ม สาระฯ
   
   


   
2   3   4

No comments:

Post a Comment