เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอน
Zoomit4.5 ซูมและเขียนหน้าจอ สำหรับนำเสนอ
Screen Task แชร์หน้าจอในวงแลน
Screen Capture by Faststone Capture
NetOp School 6 โปรแกรม ส่งและล็อกหน้าจอเครื่องลูก

ดาวน์โหลดรูปภาพไม่มีลิขสิทธิ์

No comments:

Post a Comment