Tuesday, September 19, 2017

เชิญประชุมเตรียมการดำเนินงานของกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗


ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในจังหวัดชัยนาท มาประชุมเตรียมการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๖๐ ปี โรงเรียนวัดสิงห์ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง

No comments:

Post a Comment