Friday, April 22, 2016

กรอกรายชื่อครูที่ไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 3 พ.ค. 59ประชาสัมพันธ์ ถึงครูที่ไปศึกษาดูงานในวันที่ 3 พ.ค. 59 กรอกข้อมูลออนไลน์ (รายชื่อผู้ที่ไปดูงาน) ด่วนที่สุด เนื่องด้วย การขออนุญาตเดินทาง จาก สพม.5 


คลิกที่นี่ หรือ ไปยัง ลิงค์ gg.gg/catname

จำนวนโค้วตาตามมติที่ประชุม
            1. ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม                                       จำนวน       6       คน
             2. ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์                                        จำนวน       5       คน
             3. ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม                                        จำนวน       3       คน
             4. ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ชัยนาท 46                     จำนวน      3        คน
             5. ครูโรงเรียนสรรพยาวิทยาคม                                      จำนวน      3        คน
             6. ครูโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์                                จำนวน      3        คน
             7. ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม                                        จำนวน       3        คน
             8. ครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์                         จำนวน       3       คน
             9. ครูโรงเรียนวัดสิงห์                                                 จำนวน       9       คน
             10. ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม                                   จำนวน       2       คน
             11. ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม                                    จำนวน       2       คน
             12. ครูโรงเรียนห้วยกรดพิทยาคม                                   จำนวน       3       คน
             13. ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา                                      จำนวน       2       คน
             14. ครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์                              จำนวน        3       คน

1 comment:

  1. Woori Casino - Your Casino Slot Online in India
    Woori Casino - Your Casino Slot ミスティーノ Online in India. Play your favourite casino william hill games online from home, 우리카지노 mobile or tablet devices.

    ReplyDelete